W Urzędzie Miejskim w Świdnicy ogłoszono właśnie nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Aktualnie poszukiwany jest: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami.


 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe;

 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

 4. znajomość obsługi programu GOK+;

 5. minimum roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką odpadami;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 8. nieposzlakowana opinia;

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania

administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, znajomość PZP;

 1. czynne prawo jazdy kat. B

 2. umiejętność pracy z trudnym klientem, pod presją czasu i odporność na stres;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. skrupulatność, rzetelność, obowiązkowość oraz komunikatywność


 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Świdnicy (w zakresie nieruchomości niezamieszkałych);

 2. organizacja przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

 3. nadzór nad realizacją usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;

 4. organizacja i nadzór selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

 5. przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

 6. prowadzenie strony internetowej „Czysta Świdnica” oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień kierowanych na adres e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl;

 7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach;

 8. opracowywanie materiałów i informacji dla Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

 9. organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku;

 10. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych spraw;

 11. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych spraw;

 12. przygotowywanie planu budżetu w zakresie wydatków dotyczących gospodarki odpadami i innych zakupów z zakresu czynności oraz rozliczanie wykonywanych czynności;

 13. współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (w zakresie: wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, gospodarowania odpadami);

 14. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw;

 15. wykonywanie innych poleceń przełożonych.


III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych.

b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne.

c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016., poz.922) i ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz z podaniem imienia i nazwiska,
  w terminie do dnia 23 października 2017 r. do godziny 1530;

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz z podaniem imienia i nazwiska,
  w terminie do dnia 23 października 2017r. do godziny 1530 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu).