Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Aktualnie poszukiwany jest podinspektor w biurze Rady Miejskiej.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze;

3) znajomość obsługi komputera;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

6) nieposzlakowana opinia;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw;

 2. co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;

 3. dyspozycyjność, kreatywność, asertywność;

 4. umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole oraz pod presją czasu;

 5. obsługa programu Excel, Word;

 6. znajomość Statutu Gminy Miasta Świdnicy;

 7. znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) obsługa zgodnie z planem posiedzenia Rady i Komisji;

2) sporządzanie protokołów z obrad Rady;

3) przekazywanie Prezydentowi uchwał Rady, interpelacji oraz protokołów, wniosków i opinii

Komisji;

4) przekazywanie wojewodzie wszystkich uchwał Rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia;

5) przekazywanie do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego uchwał

podlegających publikacji;

6) przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych, uchwały o udzieleniu lub

nie udzieleniu Prezydentowi absolutorium oraz innych uchwał wskazanych przez Skarbnika,
w terminie określonym w pkt 4;

7) prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji, wniosków i opinii Komisji;

8) zapewnienie terminowego powielania materiałów przekazywanych przez wydziały i doręczanie ich

radnym na sesję Rady i posiedzenia Komisji;

9) przekazywanie do rozpatrzenia Radzie wniosków Komisji po uprzednim zajęciu stanowiska przez

Prezydenta oraz nadzorowanie ich terminowej realizacji;

10)zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających publikacji;

11)organizowanie spotkań radnych z wyborcami;

12)sporządzanie listy wypłat diet radnym;

13)przekazywanie przewodniczącemu Rady korespondencji kierowanej do Rady, a następnie

przekazywanie zgodnie z dyspozycją wskazanym Komisjom bądź imiennie określonej osobie;

14)prowadzenie ewidencji nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy”;

15)prowadzenie „Księgi Zasłużonych dla Miasta Świdnicy”.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych.

b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne.

c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

urzędniczym.

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016., poz.922) i ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Biura Rady Miejskiej”oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godziny 1530 .,

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Biura Rady Miejskiej” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 16 czerwca 2017r. do godziny 1530 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.