W świdnickim szpitalu wdrożony zostanie program e-usług. Możliwym będzie więc otrzymanie wyników swoich badań poprzez mail, jak i sms. Dotyczy to również wypisu z placówki.


Za nami konferencja podsumowująca dotychczasowe, jak i planowane działania w zakresie e-usług w świdnickiej placówce.

Podczas konferencji o głównych założeniach projektu odpowiadali:

  • Pan Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy,

  • Pan Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektu,

  • Pani Małgorzata Łazińska, prezes firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu,

  • Pan Kamil Pękala, przedstawiciel firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu,

Informacja o projekcie:

Tytuł projektu: Platforma e-usług Szpitala Latawiec

Podpisanie umowy nastąpiło: 22.05.2017r.

Umowę podpisali: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Grzegorz Kloc (beneficjent) oraz reprezentująca Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej Pani Dyrektor Bożena Dróżdż
Koszt całkowity projektu wyniesie 3.422.315,09 zł, z czego 85 %, tj. 2.908.967,82 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).

Zakres projektu: Projekt obejmuje w swym zakresie uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.

W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”. Wdrożenie w życie projektu odbyć ma się w pierwszym kwartale roku 2018.