Urząd Miejski w Żarowie informuje o aukcji samochodu pożarniczego marki „Volvo FL 6”.


Ogłoszenie o aukcji - samochód pożarniczy marki „Volvo FL 6”

Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 26.07.2019 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Nazwa i siedziba jednostki: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,

Miejsce przeprowadzenia aukcji: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 19 (Sala Narad), 26.07.2019r. godz. 10.00.

Rodzaj sprzedawanego składnika majątku: samochód pożarniczy marki „Volvo FL 6”

Stan techniczny (opis): samochód pożarniczy marki „Volvo FL 6” wyposażony w silnik diesla: 5 480 cm 3, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, rok produkcji 1993r., zbiornik wody 1000 l, na dachu zabudowy trzymacze do drabin, dwa szybkie natarcia w tym jedno niekompletne, autopompa wydajność 1600/min, gniazda na 24/12V, blokadę mostu, sygnalizacja świetlna. Auto do chwilii obecnej użytkowane przez OSP Imbramowice i włączone do podziału bojowego na terenie działania Powiatu Świdnickiego.

Aktualnie samochód posiada usterkę/wadę – skorodowana rama.

Stan wizualny: zgodnie z załączonymi zdjęciami.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątkowy: w celu obejrzenia przedmiotu aukcji należy ustalić telefonicznie termin z pracownikiem Urzędu Miejskiego Panem Michałem Domańskim tel. 74 30 67 367.

Wadium: warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 1 710,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziesięć złotych 00/100).
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe o nr 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 do dnia 25.07.2019r.

Cena wywoławcza sprzedaży: 34 200,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Postąpienie: 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Sprzedaż przedmiotu aukcji: tylko na podstawie zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą przybicia przez prowadzącego aukcję licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, po trzecim ogłoszeniu od ustania postąpień.
Podpisanie umowy kupna – sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty za przedmiot sprzedaży, nie później niż do dnia 02.08.2019r.

Wydanie przedmiotu aukcji: wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później jednak niż do godz. 15.00 dnia następnego tj. 29.07.2019r.

Zapłatę należy dokonać przelewem na konto 49 1020 5226 0000 6702 0629 6869 – dochody budżetowe. Uwaga: przed wywołaniem aukcji należy okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. (potwierdzenie wykonania przelewu).

Sporządził: Michał Domański – Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.