W dniu 25 stycznia 2018 roku policjanci świdnickiej drogówki przeprowadzą na terenie powiatu świdnickiego działania kontrolne pod kryptonimem "SMOG". Celem działań jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może mieć wpływ na zwiększenie emisji spalin.


Smog to zjawisko występujące na terenach aglomeracji miejskich oraz w dużych okręgach przemysłowych. Mechanizm powstawania smogu polega na silnej emisji zanieczyszczeń, na skutek wzrostu koncentracji tlenków azotu i pozostałych spalin samochodowych mających zdolność ulegania przemianom fotochemicznym.

W Polsce dopuszczalne normy zawartości zanieczyszczeń zawartych w spalinach pojazdów samochodowych zawarte są w warunkach technicznych dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych pojazdów. Niesprawny układ wydechowy generuje nadmierny hałas oraz wzrost emisji spalin, co skutkować powinno zgodnie z ww warunkami wyłączeniem pojazdu z ruchu. W trakcie działań policjanci przeprowadzą badania emisji spalin. Kontrole będą przeprowadzać przede wszystkim policjanci Ekip Techniki Drogowej i Ekologi na utworzonych w tym celu statycznych posterunkach kontrolnych na ciągach komunikacyjnych o szczególnie dużym natężeniu ruchu samochodów oraz podczas patroli dynamicznych na pozostałych drogach, co nie wyklucza możliwości eliminowania z ruchu pojazdów, których stan techniczny (nawet bez przeprowadzania badań przyrządami pomiarowymi) pozwala sformułować uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.