Urząd Miasta ogłosił nabór na wolne stanowisko - aktualnie poszukiwany jest Referent w Referacie Organizacji Pozarządowych.

Idealny kandydat powinien posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, mieć co najmniej 2 lata stażu pracy i wykazywać się biegłą znajomością obsługi komputera.Do zadań zatrudnionego należały będą m.in. koordynacja spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi, podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje z nimi, jak i kreowanie pozytywnej atmosfery do rozwoju partnerstwa społeczno-publicznego i społeczno-prywatnego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych;

b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne.

c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

urzędniczym;

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 i ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a -

Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do

Referatu Organizacji Pozarządowych”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do

dnia 03 kwietnia 2017 r. do godziny 1530 .,

2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem

Nabór do Referatu Organizacji Pozarządowych”, oraz z podaniem imienia i nazwiska,
w
terminie do dnia 03 kwietnia 2017 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu

dokumentów do Urzędu),

3) drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Organizacji Pozarządowych”, oraz
z podaniem imienia nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia

18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz.262) lub podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2014r., poz.1114), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się

pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 03 kwietnia

2017 r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.