Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica tel. 74 8523067 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych.


Stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej u w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4
Wymiar czasu pracy: umowa na zastępstwo – pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych,
  5. posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku: wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku: referent ds. świadczeń rodzinnych.

2. Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,  wychowawczych lub co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie:
a) ustawy  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych,
b) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
c) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,
f) przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego w dalszej części „RODO”).

3. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1. bezpośrednia obsługa klientów,
2. udzielanie informacji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń  „Za życiem”,
3. przyjmowanie, rejestrowanie i analiza wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń „Za życiem”,
4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia i weryfikacji prawa do tych świadczeń, w tym przygotowywanie projektów postanowień
i decyzji administracyjnych,
5. sporządzanie list wypłat dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń „Za życiem”,
6. współpraca z wnioskodawcami, urzędami oraz innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń, w tym również współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
7. prowadzenie polityki finansowo-księgowej przyznanych świadczeń pieniężnych,
8. wydawanie zaświadczeń,
9. obsługa systemów informatycznych ds. świadczeń rodzinnych,
10. sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku,
11. terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań,
12. uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
13. archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika.

4. Wymagane dokumenty.

 1)   Na dokumenty aplikacyjne składają się:
- curriculum vitae,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
- kwestionariusz osobowy,
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
 2)  W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp..

5. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: umowa na zastępstwo od 1 czerwca 2019 roku.

6. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 15 maja 2019 roku do godziny 13.00  w siedzibie Ośrodka  lub przesłać listem poleconym na adres:
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Świdnicy,ul. B. Głowackiego 4,58-100 Świdnica,

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych”.  W przypadku wysłania aplikacji droga pocztową, decyduje data wpływu do GOPS w Świdnicy

7. Informacje dodatkowe:

  1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka www.gops.gmina.swidnica.pl  oraz na stronie internetowej BIP
  3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej ośrodka www.gops.gmina.swidnica.pl oraz na stronie internetowej BIP
  5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie będą zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z §6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.) Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”