Urząd Miejski w Świdnicy prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze - poszukiwany jest aktualnie Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami. Nabór potrwa do 11 marca.


I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie średnie;

3)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;   

4)      minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką odpadami;

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7)      nieposzlakowana opinia;

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)      znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, znajomość PZP;

2)      doświadczenie w pracy w obszarze związanym z gospodarką odpadami;

3)      czynne prawo jazdy kat. B;

4)      znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5)      znajomość ustawy o odpadach;

6)      umiejętność pracy z trudnym klientem, pod presją czasu i odporność na stres;

7)      umiejętność pracy w zespole;

8)      skrupulatność, rzetelność, obowiązkowość oraz komunikatywność.

 

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)       określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących;

2)      dokonywanie w funkcjonującym systemie przypisów i odpisów w zakresie wydanych decyzji administracyjnych;

3)      współpraca z komórką finansową urzędu w zakresie pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)      dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności sprawdzenie terminowości składania deklaracji, ustalenie stanu faktycznego
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

5)      dokonywanie działań związanych z wymiarem i naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)      dokonywanie w funkcjonującym systemie odpisów w zakresie umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)      systematyczne gromadzenie i aktualizacja deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)       prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw;

9)       ścisła współpraca ze komórką organizacyjną ds. egzekucji opłaty śmieciowej;

10)  opracowywanie materiałów i informacji dla Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

11)  organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku;

12)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych spraw;

13)  udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych spraw;

14)  przygotowywanie planu budżetu w zakresie wydatków dotyczących gospodarki odpadami i innych zakupów z zakresu czynności oraz rozliczanie wykonywanych czynności;

15)  współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (w zakresie: wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, gospodarowania odpadami);

16)  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw,

17)  wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys – curriculum vitae.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw     publicznych;

b)      nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c)       braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;

d)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn.zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1)      bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia 11 marca 2019r. do godziny 1530,

2)      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem  „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 11 marca 2019r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3)      drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn.zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, terminie do dnia 11  marca  2019r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.