Prezydent Świdnicy ogłosił nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest inspektor w wydziale edukacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.


Treść ogłoszenia:

I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne);

3)      co najmniej trzy letni staż pracy,

4)      biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Word,  Excel w stopniu zaawansowanym;

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7)      nieposzlakowana opinia,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)      bardzo dobra komunikatywność;

2)      aktywność i kreatywność;

3)      umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

4)      rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)      prowadzenie spraw w zakresie:

         a)          opracowywania projektów sieci publicznych szkół podstawowych,

         b)         zakładania i likwidacji publicznych szkół podstawowych,

         c)          ewidencji niepublicznych szkół podstawowych,

         d)         wypoczynku uczniów szkół podstawowych;

2)      sporządzanie:

         a)          wniosków do MEN o pozyskanie dodatkowych środków na zadania oświatowe,

         b)         dokumentów i danych niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

         c)          wniosków do budżetu w sprawach ujętych w zakresie czynności,

         d)         analiz i opracowań w sprawach ujętych w zakresie czynności,

3)      opiniowanie:

a)       arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych,

b)      wniosków do budżetu składanych przez publiczne szkoły podstawowe,

4)      prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw ujętych w zakresie czynności,

5)      inne czynności związane z zakresem zadań Wydziału, zlecone przez przełożonego.

 

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys – curriculum vitae.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw     publicznych;

b)      nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c)       braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;

d)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn.zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1)      bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Edukacji”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia 19 lipca 2019r. do godziny 1530,

2)      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem  „Nabór do Wydziału Edukacji”, oraz z podaniem imienia i nazwiska,
w terminie do dnia 19 lipca 2019r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3)      drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Edukacji” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn.zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia 19  lipca  2019r. do godziny 1530.

                 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.