Ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze pełnomocnika prezydenta ds. wdrożeń e-usług i systemów dziedzinowych w UM Świdnica.


I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe

3)      co najmniej 10 lat stażu pracy;

4)      biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Word, Excel i PowerPoint w stopniu  zaawansowanym, aplikacji internetowych, itp.;   

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7)      nieposzlakowana opinia;

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)      doświadczenie w zarzadzaniu projektami;

2)      umiejętność administrowania systemami informatycznymi ERP;

3)      umiejętność administrowania grupami użytkowników/systemów;

4)      znajomość języka angielskiego;

5)      dobra komunikatywność, aktywność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;

6)      dyspozycyjność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)      przygotowywanie założeń, inicjowanie i prowadzenie miejskich projektów rozwoju e-Usług,

2)      opracowywanie analizy w zakresie informatycznych systemów dziedzinowych Urzędu,

3)      nadzorowanie rozwoju informatycznych systemów dziedzinowych dla potrzeb Urzędu,

4)      nadzorowanie wdrażania i poprawnego działania informatycznych systemów dziedzinowych,

5)      podejmowanie czynności w celu usunięcia problemów związanych z korzystaniem z informatycznych systemów dziedzinowych,

6)      współdziałanie z podmiotami udzielającymi wsparcia technicznego dla informatycznych systemów dziedzinowych,

7)      analizowanie oferty informatycznych systemów dziedzinowych pod kątem przydatności i możliwości zastosowania w Urzędzie,

8)      koordynowanie prac integracyjnych i rozwojowych informatycznych systemów dziedzinowych działających w Urzędzie.

 

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys – curriculum vitae.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

b)      nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c)       braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;

d)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn.zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1)      bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Wdrożeń E-usług i Systemów Dziedzinowych” wraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia 23 maja 2019r. do godziny 1530,

2)      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Wdrożeń E-usług
i Systemów Dziedzinowych” wraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia  23 maja 2019r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3)      drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Wdrożeń E-usług i Systemów Dziedzinowych” wraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn.zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia 23 maja 2019r. do godziny 1530.

                 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.