Prezydent Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest aktualnie podinspektor w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat. Nabór trwa do 24 grudnia.


I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe ekonomiczne;

3)      minimum 2 letnie doświadczenie w pracy; 

5)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)   kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7)   nieposzlakowana opinia;

8)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania  dodatkowe:

1)      znajomość przepisów z zakresu rachunkowości podatków i opłat;

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

3)      doświadczenie w pracy z programami finansowo-księgowymi;

4)      skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

5)      obowiązkowość;

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)    pobieranie gotówki z banku i dokonywanie wypłat z tyt. wydatków budżetowych;

2)    właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów oraz druków ścisłego zarachowania;

3)    przyjmowanie wpłat stanowiących dochody budżetu miasta;

4)    odprowadzenie przyjętej gotówki do banku, sporządzanie raportów kasowych;

5)    udział w inwentaryzacji środków pieniężnych oraz pozostałych walorów znajdujących się w kasie;

6)    udział w procesie związanym z rozliczaniem podatników/płatników z nadpłat i zaległości oraz
w czynnościach zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

 

 

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys – curriculum vitae.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw     publicznych;

b)      nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c)       braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;

d)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260
z późn.zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1)      bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat”, oraz
z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia 24 grudnia 2018r. do godziny 1530,

2)      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
z dopiskiem  „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia  24 grudnia 2018r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3)      drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości
i Windykacji Podatków i Opłat” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem:
http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, terminie do dnia 24  grudnia  2018r. do godziny 1530.