Urząd Miejski w Świdnicy prowadzi nabór na wolne stanowisko. Poszukiwany jest aktualnie podinspektor w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat.


1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne;

 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

 3. doświadczenie w pracy z programami finansowo-księgowymi;

 4. minimum 2 letnie doświadczenie w pracy;

 5. obywatelstwo polskie;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 8. nieposzlakowana opinia;

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości podatków i opłat;

 2. znajomość procedur windykacji należności publicznoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym;

 3. skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 4. obowiązkowość;

 5. umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

 3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 z późn.zm) i ustawą
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902
  z późn. zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat”, oraz
  z podaniem imienia i nazwiska, w
  terminie do dnia 24 maja 2018r. do godziny 1530,

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
  z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w
  terminie do dnia 24 maja 2018r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego - Referat Księgowości
  i Windykacji Podatków i Opłat” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.570 z póź. zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem:
  http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia 24 maja 2018r. do godziny 1530.