W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pojawiło się właśnie ogłoszenie. Trwają poszukiwania pracownika na stanowisku - Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe techniczne o preferowanym kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, architektura;

 3. znajomość obsługi komputera;

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;

 2. umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. dyspozycyjność;

 5. co najmniej 3 lata doświadczenie w pracy.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. planowanie inwestycji;

 2. wycena kosztów inwestycji i remontów;

 3. przygotowanie SIWZ i umów;

 4. prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych;

 5. rozliczanie kosztów realizacji zadań, w tym zadań dotowanych z funduszy UE i sporządzanie wniosków o płatność.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys – curriculum vitae.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

 4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

 3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922, z późn. zm.) i ustawą z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska,
w
terminie do dnia 6 września 2017 r. do godziny 1530 .,

2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Wydziału Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 6 września 2017 r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.