Jeszcze dwa dni potrwa nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w UM Świdnica.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe, preferowane: geodezja, geologia, gospodarka przestrzenna i pokrewne
  z elementami geodezji;

 3. biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu OpenOffice, Excel;

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (częściowo praca
  w terenie).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość tematyki geodezyjnej, ewidencji gruntów;

 2. umiejętność posługiwania się mapą ewidencji gruntów i mapą zasadniczą;

 3. znajomość topografii miasta;

 4. znajomość problematyki ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego;

 5. dyspozycyjność;

 6. umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;

 7. co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w organach administracji samorządowej;

 8. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.


V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

 3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) i ustawą z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 z póź. zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”, oraz z podaniem imienia
  i nazwiska, w
  terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. do godziny 1530,

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
  z dopiskiem „Nabór do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w
  terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie
  z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.570 z póź. zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem:
  http://www.swidnica.bip-gov.info.pl,
  w terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. do godziny 1530.