Urząd Miejski w Świdnicy prowadzi nabór na wolne stanowisko. Poszukiwany jest aktualnie Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe techniczne o preferowanym kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, architektura;

 3. znajomość obsługi komputera;

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;

 2. umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. dyspozycyjność.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. planowanie inwestycji;

 2. wycena kosztów inwestycji i remontów;

 3. przygotowanie SIWZ i umów;

 4. prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych;

 5. rozliczanie kosztów realizacji zadań, w tym zadań dotowanych z funduszy UE i sporządzanie wniosków o płatność.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

 3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) i ustawą z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 z póź. zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia
  05 marca 2018r. do godziny 1530,

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
  z dopiskiem „Nabór do Wydziału Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia
  i nazwiska, w terminie do dnia 05 marca 2018r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Inwestycji Miejskich” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie
  z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.570 z póź. zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl,
  w terminie do dnia 05 marca 2018r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.