Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił nabór na wolne stanowisko. Poszukiwany jest aktualnie Inspektor w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości Budżetowej. Nabór potrwa do końca stycznia.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;

 3. minimum 5 letnie doświadczenie w pracy;

 4. umiejętność obsługi komputera;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

 2. doświadczenie w pracy z programami finansowo-księgowymi;

 3. bardzo dobra znajomość MS Excel;

 4. skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem budżetu Miasta i jego zmian, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach dot. budżetu i jego zmian;

 2. prowadzenie ewidencji w zakresie budżetu gminy, planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych, ewidencjonowanie zmian planów finansowych jednostek budżetowych, zgodnie z wnioskami dot. korekty budżetu lub informacjami o dokonywanych korektach w planach finansowych;

 3. prowadzenie bieżącej kontroli formalnej i rachunkowej (w szczególności w zakresie zgodności z klasyfikacją budżetową) wniosków o zmiany budżetu, wniosków o zmiany
  w planach finansowych jednostek organizacyjnych, wniosków o korekty planów finansowych rachunków dochodów wydzielonych oraz innych dokumentów wywołujących skutki
  w budżecie lub mających wpływ na uchwałę budżetową;

 4. przygotowanie projektów informacji oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

 3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) i ustawą z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 z póź. zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego Referat Księgowości Budżetowej”, oraz z podaniem imienia
  i nazwiska, w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 1530,

 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
  z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego Referat Księgowości Budżetowej”, oraz
  z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Finansowego Referat Księgowości Budżetowej” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie
  z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz.570 z póź. zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl,
  w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.