Urząd Miejski w Świdnicy prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze - poszukiwany jest aktualnie Podinspektor w Wydziale Finansowym.


I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe ekonomiczne; 

3)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, Excel;

4)      doświadczenie w pracy z programami finansowo-księgowymi;

5)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)   kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7)   nieposzlakowana opinia;

8)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)      ogólna wiedza z zakresu podatków i opłat lokalnych i rachunkowości;

2)      mile widziane co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy;

3)      obowiązkowość, skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

4)      umiejętność pracy w zespole.

 

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Prowadzenie  ewidencji księgowej wydatków budżetowych w systemie finansowo-księgowym,
a w szczególności:

1)    prowadzenie, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego, w szczególności związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł UE oraz ewidencjonowaniem podatku VAT;

2)    sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych oraz kont syntetycznych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;

3)    uzgadnianie codziennych, miesięcznych i narastająco od początku roku zapisów księgowych na kontach analitycznych z ewidencją syntetyczną i bieżące usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie;

4)    inwentaryzowanie aktywów i pasywów ujętych w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, w sposób określony w przepisach dotyczących rachunkowości;

5)    prawidłowe przechowywanie oraz zabezpieczenie ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych;

6)    kontrola i weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

7)    przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych oraz budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.

 

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   List motywacyjny.

2.   Życiorys – curriculum vitae.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Oświadczenie o:

a)       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw     publicznych;

b)      nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c)       braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;

d)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn.zm.).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1)      bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór nr II do Referatu Księgowości Budżetowej” wraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia 17 czerwca 2019r. do godziny 1530,

2)      drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
z dopiskiem  „Nabór nr II do Referatu Księgowości Budżetowej” wraz z podaniem imienia
i nazwiska, w  terminie do dnia  17 czerwca 2019r. do godziny 1530 , (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3)      drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór nr II do Referatu Księgowości Budżetowej” wraz
z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1579 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn.zm.), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem:
http://www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. do godziny 1530.

                 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.