Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy - gospodarz obiektów sportowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie - minimum średnie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość;

 • odpowiedzialność za realizowane zadania;

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;

 • komunikatywność;

 • sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • obsługa grup wynajmujących halę, boisko Orlik, korty tenisowe;

 • codzienny przegląd pomieszczeń;

 • prowadzenie drobnych napraw i remontów,

 • wykonywanie niezbędnych prac zabezpieczających i zabiegów konserwujących w budynku GCKiS i w jego najbliższym otoczeniu;

 • dbanie na bieżąco o czystość i estetyczny wygląd terenu wokół GCKiS (np. koszenie trawy, odśnieżanie);

 • mycie maszyną czyszcząco - myjącą wykładziny podłogowej na hali sportowej oraz na korytarzach i na holu;

 • bieżące utrzymanie nawierzchni kortów tenisowych;

 • konserwacja i naprawa sprzętu biurowego;

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z plakatowaniem w tym: przyjmowanie i przechowywanie dostarczonej reklamy do plakatowania, plakatowanie na słupach ogłoszeniowych, dbanie o estetykę słupów ogłoszeniowych;

 • przyjmowaniem płatności (obsługa kasy fiskalnej) od osób wynajmujących halę, boisko Orlik, korty tenisowe;

 • obsługa techniczna imprez GCKiS.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;

 • pełny wymiar czasu pracy - umowa o pracę;

 • zmianowy, elastyczny system pracy;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 • kserokopie posiadanych świadectw pracy;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz inne kwalifikację

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 • oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin: do 19 listopada 2018 roku

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w sekretariacie GCKiS w Żarowie

Miejsce składania dokumentów: Gminne Centrum Kultury i Sportu 58-130 Żarów ul. Piastowska 10 A

DODATKOWE INFORMACJE:

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GCKiS w Żarowie.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8580753