Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił nabór na wolne stanowisko. Poszukiwany jest Inspektor w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej. Nabór potrwa do sierpnia.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne i minimum 3 lata stażu pracy;

 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

 4. doświadczenie w pracy z programami finansowo-księgowymi;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych; ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego;

 2. obowiązkowość, skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 3. umiejętność pracy w zespole.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

  1. opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na poszczególne zadania prowadzone przez Wydział,

  2. analizowanie wydatkowanych środków finansowych w stosunku do planu oraz zgodności
   z klasyfikacją budżetową,

  3. przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Wydziału oraz ewidencja zmian
   w układzie wykonawczym budżetu,

  4. dokonywanie rozliczeń i sporządzanie informacji o zaangażowaniu wydatków dokonywanych przez Wydział,

  5. przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie uzyskiwania dochodów
   i wykorzystania środków finansowych i rzeczowej realizacji zadań Wydziału,

  6. prowadzenie rejestru umów, zleceń i porozumień zawartych z wykonawcami na realizację zadań prowadzonych przez Wydział,

  7. prowadzenie rejestru rachunków i faktur zgodnie z zawartymi umowami, zleceniami i układem wykonawczym budżetu,

  8. sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, dokonywanie klasyfikacji budżetowej, opisywanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia,

  9. prowadzenie rozliczeń dot. odliczeń podatku VAT,

  10. współpraca z Wydziałem Finansowym.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Oświadczenie o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych;

b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;

c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

urzędniczym;

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922,

z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2016r., poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej”, oraz z podaniem imienia i nazwiska,
w
terminie do dnia 07 sierpnia 2017r. do godziny 1530 .,

2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 07 sierpnia 2017r. do godziny 1530 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),

3) drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania p