Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest podinspektor w wydziale transportu.


I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe techniczne;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

5) nieposzlakowana opinia;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: o publicznym transporcie drogowym, transporcie drogowym;

 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w transporcie;

 3. odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie, komunikatywność, kreatywność;

 4. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

 5. umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Excel, Word) oraz podstawowa znajomość HTML;

 6. umiejętność obsługi programu BusMan;

 7. umiejętność obsługi programu SIP Pixel;

 8. umiejętność obsługi urządzeń monitoringu z wykorzystaniem aplikacji BCS;

 9. znajomość obszaru miasta Świdnicy, w tym przebiegów linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego;

 10. znajomość przepisów ruchu drogowego;

 11. umiejętność badania rynku;

 12. prawo jazdy kat. B.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej firmy Pixel:

 1. projektowanie hierarchicznej bazy danych Centrum Przesiadkowego w Świdnicy,

 2. administrowanie bazą danych Centrum Przesiadkowego w Świdnicy,

 3. dodawanie/edytowanie/usuwanie kolejowych oraz autobusowych rozkładów jazdy,

 4. monitoring poprawności funkcjonowania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej obejmującej serwer, bazę danych, aplikację klienta oraz tablice świetlne,

 5. raportowanie dostawcy o usterkach występujących w systemie,

 6. restartowanie tablic świetlnych w przypadku ich zawieszenia się bądź wyświetlania informacji w sposób niewłaściwy,

 7. pobieranie z bazy danych informacji dotyczących odpraw z Centrum Przesiadkowego
  w Świdnicy.

 1. Standardowa informacja pasażerska:

 1. graficzne projektowanie oraz aktualizowanie autobusowych rozkładów jazdy (zbiorczy rozkład jazdy, stanowiskowe rozkłady jazdy, internetowy rozkład jazdy),

 2. aktualizowanie kolejowych rozkładów jazdy dostarczanych przez Polskie Linie Kolejowe,

 3. gospodarowanie przestrzenią gablot informacyjnych w Centrum Przesiadkowym w Świdnicy,

 4. udzielanie informacji dotyczących odjazdów/przyjazdów z Centrum Przesiadkowego
  w Świdnicy. 1. Monitoring Centrum Przesiadkowego z wykorzystaniem aplikacji BCS:

 1. badania obejmujące liczbę pasażerów korzystających z dworca autobusowego (potoki pasażerskie) zakończone sporządzeniem protokołu i wykonaniem analizy,

 2. monitoring przewoźników prywatnych w zakresie wykonywania odpraw pasażerskich zgodnie z regulaminem Centrum Przesiadkowego w Świdnicy zakończony sporządzeniem protokołu.

 1. Współdziałanie w opracowywaniu uzgodnień warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego oraz umów zawieranych z przewoźnikami.

 2. Współpraca z Wydziałem Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

 3. Aktualizacja strony internetowej UM Świdnica w zakresie informacji dot. transportu.

 4. Obsługa skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i zapytań Radnych Miasta wynikających z zakresu zadań.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów